نکات خرنوب و فواید آن

طبع:سرد و خشک  پودر تخم آن برای جلوگیری از خونریزی  مفید است.  غلاف  میوه ی آن به عنوان قابض و برای قطع سرفه استفاده می شود. ضماد پخته میوه خرنوب  برمعده و روده ها اثر قابض دارد، اسهال  و...

ادامه مطلب