کنترل غذا،کنترل زندگی

ساختار کلی مغز شکل گرفته از نهاد(id)،من(ego) و فرا من(super ego) است. نهاد یا اصل لذت تمامی نیاز های عادی و روزانه و نحوه ی پاسخ به آنها است ؛ برای مثال کودک تازه متولد شده هنگام گرسنگی گریه می کند و بعد از...

ادامه مطلب